Rol van de gemeente en de TFC

In de zending is een belangrijke rol weggelegd voor mensen die zendelingen ondersteunen in het vervullen van hun roeping. Net zoals het belangrijk is dat de persoon in kwestie Gods roepstem verstaat en gaat. ​​​​​​​Zo is het ook belangrijk dat zijn of haar gemeente die roeping bevestigt en hem of haar uitzendt als lid van het Lichaam. Maar hoe kan een gemeente van belang zijn voor mensen die zich vele duizenden kilometers verderop bevinden?

Neil Pirolo heeft een boekje geschreven met als titel Een thuisfront voor een zendeling. Hierin geeft hij de thuisgemeente een aantal interessante en praktische handreikingen hoe zij zendelingen kunnen ondersteunen. Hij wijst zes aspecten aan waar men de zendeling kan ondersteunen, namelijk morele, logistieke, financiële, gebeds- en communicatieve ondersteuning en als laatste ondersteuning bij de thuiskomst. Dit kan bij uitstek dienen als model voor een gemeente die zich met zending bezig houdt, of dat wil gaan doen. Idaarom zijn deze aspecten belangrijk voor alle VPE Z thuisfrontcommissies (TFC’s). Deze TFC’s bestaan meestal uit een klein team per zendeling waarvan één de contactpersoon is vanuit de gemeente naar de zendeling en naar VPE Z.

Morele ondersteuning
Morele ondersteuning is het hart van de georganiseerde ondersteuning. De kaalste vorm van morele ondersteuning is eenvoudigweg iemand Gods zegen toewensen en meeleven in het missionair avontuur die de zendeling tegemoet gaat. Hoe gaan wij om met hen die over de grens gaan in Gods naam? Het gaat ook in dit geval om de houding van Jezus. Aan de hand van zijn voorbeeld kan worden gebouwd aan dit aspect. Als bijbels voorbeeld van hoe dit uitgewerkt kan worden in de praktijk neemt Pirolo de gemeenschap te Antiochië.

Logistieke ondersteuning
In de eerste plaats moet een (aankomende) zendeling ondersteund worden in het zelfstandig leiden van een geestelijk leven. Gebeurt dit niet, dan is de kans op een geestelijke droogte enorm groot. Dit kan door ervaring op te doen in geestelijke verantwoordelijkheid in Nederland en het ontvangen van degelijke, opbouwende literatuur op het zendingsveld.

Naast deze geestelijke zaken is het ook van groot belang dat zijn of haar materiële zaken in Nederland goed worden beheerd. Pirolo wijst hier op belangrijke zaken zoals geld, belasting, gezondheid en eventuele wat te doen sterfgevallen, en op kleine zaken zoals materiële benodigdheden voor de zendingeling en zijn of haar bediening en op het regelen van familiezaken voor de achterblijvers. Als dit goed is geregeld heeft de zendeling zijn handen vrij op het veld.

Financiële ondersteuning
Ook al weet iedereen dat de Bijbel niets anders dan lof spreekt over geven, blijkt dat, als het op zending aankomt, toch vaak een moeilijk punt. Pirolo omschrijft het echter op een prachtige manier als ‘intelligente aanbidding’. Het is belangrijk om wijs te zijn wat betreft het geven. We moeten goede rentmeesters zijn. Met betrekking tot de zending kan men een onderscheidt maken tussen financiële handelingen op het zendingsveld en in het thuisland. Aan de ene kant gaat de zendeling verantwoord met zijn geld om en zorgt voor een degelijke boekhouding (in samenwerking met VPE Z en de TFC). Aan de andere kant genereert het thuisfront (de hele gemeente) daar waar mogelijk financiële middelen voor het zendingswerk.

Gebedsondersteuning
Gebed is vitaal voor goed zendingswerk. Dit inzicht is zowel in de Bijbel als in de praktijk onmiskenbaar. Dat blijkt uit talloze verhalen van het zendingsveld en uit de Bijbel (bijvoorbeeld Kolossenzen 1:9-11 en Ezechiël 22:30).                                        

Communicatieve ondersteuning
Een goede, regelmatige communicatie tussen zendeling en thuisfront draagt enorm bij aan een gezond functioneren van de zendeling. De kans op gevoelens van eenzaamheid of zelfs isolement is aanzienlijk kleiner. Ook helpt een goede communicatie de zendeling om zich geleidelijk aan te kunnen passen aan zijn nieuwe leefomgeving.

Terugkomstondersteuning
Tegenwoordig is er minder sprake van een cultuurschok, maar veeleer van een omgekeerde cultuurschok . Dit, omdat men zich tegenwoordig heel goed kan voorbereiden en instellen op een langdurig verblijf in het buitenland. Maar de cultuurschok die ontstaat als de zendeling na langdurig verblijf weer terug komt, kan erg onverwachts en hardnekkig zijn. Dit heeft een uitwerking op het hele leven: sociaal, beroepsmatig, cultureel en zelfs ook geestelijk. Hierdoor kunnen verschillende gedragspatronen ontstaan, zoals vervreemding, veroordeling, terug vallen in oude patronen of vluchtgedrag. Het is daarom belangrijk dat men zendelingen helpt om weer te herintegreren in hun land van oorsprong.

Slot
De praktijk laat zich vaak moeilijk vangen in theoretische modelletjes. Toch geloven we dat als men een thuisfrontcommissie met de zes hierboven genoemde aspecten opzet, het zendingswerk enorm gezegend zal zijn. Het zal een stevige en stabiele verkondiging van het Woord van God in andere gebieden tot gevolg hebben. Dit strekt Hem tot eer! Mocht je nog vragen hebben neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.