Privacyvoorwaarden

Privacy statement
VPE Zending respecteert de privacy van iedere bezoeker van haar website als ook die van haar donateurs en zendelingen. In de onderstaande privacyverklaring vertellen we precies hoe we omgaan met persoonlijke gegevens, hoe we gegevens verzamelen, over hoe we die gebruiken en hoe lang we de gegevens bewaren. De privacyverklaring is een belangrijk document met het oog op de informatieplicht zoals vastgelegd in de AVG. 

Contactgegevens
Stichting VPE Zending (St. Opdracht tot Wereldzending)
Hoofdstraat 51
3971 KB Driebergen-Rijsenburg
T 085 488 1400
E info@vpe-zending.nl
KvK 41222109

Deze privacyverklaring is van toepassing op voor het laatst aangepast op: 01-11-2019

Inleiding
VPE Zending is een organisatie die zendelingen in en buiten Nederland in staat stelt de zendingsopdracht zoals deze staat in Mattheus 28:19 en 20 uit te voeren.
‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’(NBV)

VPE Zending stelt zich onder meer ten doel: het verlenen van medewerking aan zendelingen in de verkondiging van het Evangelie, evenals het bevorderen van dienstverlening op medisch en sociaal gebied. Dit doet VPE Zending door: 
•    Zendelingen en hun thuisfront-commissie te begeleiden en te faciliteren bij de voorbereiding, uitzending, fondsenwerving, communicatie en terugkomst van het zendingsveld.
•    Samen te werken met (uitzendende) kerken/gemeenten en de zendelingen
•    Gemeenten en sponsors op de hoogte te houden over de zendelingen en hun werk via nieuwsbrieven en magazines.
•    De (VPE) gemeenten in Nederland te informeren en in beweging te brengen om actief betrokken te zijn bij wereldwijde zending onder het motto ‘Pray, Give, Go’.

Hoe gaan wij om met uw privacy?
Voor VPE Zending is de bescherming van persoonsgegevens belangrijk. Wij respecteren de privacy en zorgen ervoor dat persoonlijke informatie die (via de website, via een aanmeldingsformulier, per email of anderszins) aan ons gegeven zijn, vertrouwelijk wordt behandeld.

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit houdt in dat dit direct over iemand gaat of te herleiden is naar deze persoon. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens?
Stichting VPE Zending. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij registreren de volgende persoonlijke gegevens van donateurs: naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer.

Van de zendelingen die aangesloten zijn bij VPE Zending registreren we de volgende gegevens: naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, geboortedatum, gezinssamenstelling (indien van toepassing), achtergrond, oa werkervaring, opleiding, persoonlijke overtuiging en motivatie.

Voor de bij VPE Zending aangesloten zendelingen registreren we van de contactpersonen bij de gemeente waar zij in Nederland zijn aangesloten (voorganger en/of oudste) en van het thuisfront comité de volgende gegevens: naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres.

Het verzamelen van deze persoonsgegevens gebeurt onder andere via de website bij aanmeldingen als donateur of bij aanmelding als zendeling. 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
VPE Zending gebruikt de persoonsgegevens voor de uitvoering van haar activiteiten om haar doelstelling te realiseren en dit, op basis van de toestemming die de betrokkenen heeft gegeven of op basis van de overeenkomst met de betrokkene. VPE Zending gebruikt de adresgegevens van donateurs om hen op de hoogte te brengen van de voortgang van ons werk en het werk van de zendelingen, actueel nieuws en de behaalde resultaten van het werk, alsmede voor fondsenwerving ter ondersteuning van het zendingswerk. De financiële gegevens worden verzameld om uitvoering te kunnen geven aan een door een donateur verstrekte (doorlopende) incasso-opdracht. De gegevens van de zendelingen worden op basis van overeenkomst gebruikt voor de ondersteuning van de zendelingen zoals beschreven in de doelstelling.

Delen we de gegevens met andere partijen?
Er worden geen persoonsgegevens zomaar met derden gedeeld, tenzij dit nodig is om de doelstellingen te realiseren of als er een wettelijke plicht op rust. Daar waar ze aan derden worden verstrekt, bijvoorbeeld ten behoeve van een verzending van een periodieke uitgave, gebeurt dit op basis van een verwerkersovereenkomst met de derde partij. De verwerkersovereenkomsten voldoen aan de geldende privacy wetgeving.

Welke rechten heb je op basis van de verwerking van persoonsgegevens?
VPE Zending vindt het belangrijk dat de rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) goed kunnen worden uitgeoefend.

Vanuit de nieuwe privacy verordening hebt u de volgende rechten:
Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht deze aan te laten passen of deze zelf aan te passen in uw account;
Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de Belastingdienst;
Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht de beperking van de verwerking aan te vragen;
Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben, overdragen naar u of een andere organisatie naar keuze. U kunt alleen van dit recht gebruikmaken als de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;
Het recht van bezwaar: als wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen.
Deze verzoeken worden binnen een redelijke termijn afgehandeld nadat uw identiteit geverifieerd is. Voor nadere informatie kunt u mailen naar info@vpe-zending.nl.

Hoe beveiligen we de gegevens?
VPE Zending neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende technische (IT) en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Cookies
Op onze website wordt gebruikgemaakt van functionele en analytische cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer ontvangt wanneer u onze website bezoekt.
Functionele cookies zijn momenteel nodig om een website te laten werken. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft volgens de wet geen toestemming aan de bezoeker worden gevraagd.
Analytische cookies zijn bedoeld om het gebruik van onze website te meten. Daarmee wordt bijgehouden hoe bezoekers onze website gebruiken, welke pagina’s zij bezoeken, waar zij vandaan komen, waar zij op klikken en welke browser zij gebruiken. Met deze informatie kunnen wij het gebruiksgemak en de kwaliteit van onze website verbeteren en kunnen bezoekersstatistieken worden opgesteld. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Voor analytische cookies die worden gebruikt om het verkeer op onze website te analyseren, is er geen toestemming vereist van de bezoeker.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Mocht u nog vragen hebben, een klacht of een opmerking, dan kunt u contact opnemen met ons via info@vpe-zending.nl. VPE Zending heeft geen Functionaris Gegevensbescherming in de zin van de AVG. Wel is het bestuurslid die de AVG onder zijn/haar beheer heeft, bereikbaar via bovenstaande mail.

NB: VPE Zending behoudt het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Lees daarom regelmatig deze verklaring.