Zendelingen login
Menu

ANBI

Gegevens
Statutaire naam Stichting Opdracht tot Wereldzending
Ook genoemd Stichting OWZ / VPE Zending

LET OP BIJ BELASTINGAANGIFTE 2020:
VPE-Zending is te vinden onder haar statutaire naam:
Opdracht tot Wereldzending

Statutaire zetel Haarlem
Opgericht 7 juni 1974
RSIN 816117755
Bezoekadres Hoofdstraat 51, 3971 KB Driebergen-Rijsenburg
Telefoonnummer (085) 4881470
Internetadres www.vpe-zending.nl
Website ANBI http://www.vpe-zending.nl/go/ANBI/
E-mailadres secretariaat@vpe-zending.nl

Bestuurders
L.J. Elkerbout (Voorzitter)
P.P.A.M. Schrama (Penningmeester)
Mw. J.J. Weijs-Pluym (Secretaris) 
A. den Dekker (bestuurslid)

Doelstelling
Stichting VPE Zending is geaffilieerd met de

 

VPE (Verenigde Pinkster- en Evangelie-gemeenten in Nederland). Doel is om de aangesloten gemeenten te ondersteunen bij hun zendingsactiviteiten. Daarnaast zendt de stichting ook zelf zendelingen uit, ondersteunt projecten en werft fondsen om dit te realiseren. Projecten hebben naast humanitaire doelen altijd tot doel om het Evangelie van Jezus Christus uit te dragen.

Beleid
Stichting VPE Zending beoogt niet het maken van winst. Het vermogen en de financiële middelen voor de werkzaamheden van de stichting worden gevormd en verkregen door:

  • schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • subsidies;
  • inkomsten uit vermogen;
  • actieve werving van fondsen;
  • alle andere verkrijgen en baten

Beloningsbeleid
Stichting VPE Zending keert geen gelden uit aan het bestuur voor verrichte werkzaamheden t.b.v. de stichting. Stichting VPE Zending kent geen betaalde werknemers en vrijwilligers. Aan vrijwilligers die actief participeren in de uitvoering van de doelstellingen en daartoe een vrijwilligersovereenkomst hebben ondertekend, kan door het bestuur een vrijwilligersvergoeding worden toegekend met inachtneming van het daarvoor bestaande fiscale kader.

Actueel beleidsplan
Het beleidsplan kijkt een aantal jaren vooruit. In de periode 2020 en verder werkt VPE-Zending aan de realisering van de hierboven genoemde doelstelling. Dit doen we door, samengevat weergegeven:

  • Zendelingen in en buiten Nederland te begeleiden en te faciliteren bij alle fasen van de zending, van voorbereiding, uitzending tot en met de terugkomst. Wij doen dit door een partner voor zowel gemeenten, zendelingen als thuisfrontcommissies te zijn.
  • In te zetten op het ontwikkelen en gebruik maken van het netwerk van organisaties en gemeenten in Nederland en internationaal om zending door gemeenten en kerken te stimuleren. 
  • Fondsenwerving verder te ontwikkelen door investeren in website, social media en andere digitale middelen. 
  • Goede contacten met gemeenten te onderhouden om potentiele zendelingen te werven.

Activiteitenverslag
Voor een verslag van de activiteiten verwijzen wij u naar de website alsmede naar het periodieke tijdschrift Mission Insight (digitaal via deze site te raadplegen).

Financieel verslag
Het publieke financiële verslag van de stichting bestaat uit een balans, een staat van baten en lasten met een toelichting. Dit financieel verslag over 2014 tot en met 2019 is onder deze Link opgenomen.

 

 

 

 

 

 
Hoe vormen we een thuisfront?
 
Adopteer een zendeling
 
Hoe word ik een VPE Zendeling?
   VPE Facebook pagina   VPE rss pagina
© 2017 VPE Zending | Giften zijn welkom op: NL53 INGB 0000 1859 85 t.n.v. VPE Zending | Disclaimer | Privacyverklaring | Sitemap